بسته‌بندی

تمامی تولیدکنندگان جهت عرضه محصوالت خود به بازار به انواع و اقسام گوناگون بسته بندی نیازمندند. بسته بندی به معنای در بر گرفتن
اقالم و کاالها از طریق ایجاد پوشش و سهولت در حمل ونقل و ذخیرهسازی آنهاست به نحوی که بتوانند از محتویات در برابر ضربه،
فرورفتگی یا ریختن در حین حملونقل محافظت کند.

تماس با ما مشاهده محصولات
بسته بندی

محصولات بسته‌بندی

بشکه

کامپاند پلی‌اتیلن ۶۲N07

مشاهده محصول

پالت پلاستیکی

کامپاند پلی‌اتیلن ۶۲N07

مشاهده محصول

سبد و جعبه

کامپاند پلی‌اتیلن ۶۲N07

مشاهده محصول