صنایع هدف

امروزه کاربردهای مختلف مواد پلیمری در صنایع گوناگون به گونه ای هست که تقریبا هیچ صنعتی را نمی¬توان یافت که در آن ردپایی از این مواد نباشد و این امر تا حدی است که در برخی از صنایع، بکارگیری مواد پلیمری تحولات بسیار زیادی ایجاد کرده است و به کلی آنها را با مدل سنتی همان صنعت متمایز کرده است و از این رو می¬توان گفت بکارگیری این مواد در برخی صنایع انقلابی بی سابقه در آنها بوجود آورده است.